تغییرات:
- برطرف شدن مشکل ارسال پیام
- بهبود کیفیت تصاویر برای Buzz
- برطرف شدن مشکلات
- بهبود کارایی