ویژگی های اصلی بازی:
- سه حالت مختلف بازی
- وجود اتومبیل های مختلف
- موسیقی های بسیار معروف
- هیجان وصف ناپذیر