ویژگی های اصلی نرم افزار:
- اطلاع رسانی روزانه
- نمایش سرعت در نوار وضعیت
- امکان بررسی حجم مصرفی یک ماه گذشته